Terms & Conditions

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Het voorgaande neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en / of onjuistheden bevat.

Beslissingen die gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden - zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Beheerder sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en / of informatie die via deze website is verkregen.

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, lettertypen, foto’s en overig (stilstaand en / of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en de daar achterliggende data en software, berusten bij beheerder of haar licentiegevers.

Martijn Senders

This site use technologies such as cookies and collects browsing data to give you the best online experience. Please let us know if you agree.